Welkom bij Almelose Eerstelijns- en Psychotherapiepraktijk                                                                                                (Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ)
/

 


De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)

De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG: inclusief Besluit Psychotherapeut). Het beroep GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog is een wettelijk geregeld beroep. Alleen zij die ingeschreven zijn in het BIG Register mogen de beroepstitel voeren. Er zijn eisen geformuleerd voor herregistratie in het BIG Register. Er geldt een publiekrechtelijk tuchtrecht. Op deze wijze worden waarborgen geboden voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

 

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de juridische relatie tussen cliënt en hulpverlener. De WGBO regelt onder meer het recht van de cliënt op informatie, op geheimhouding van zijn gegevens en inzage in het eigen dossier. Daarnaast is er een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de hulpverlener tot een deugdelijke verslaglegging. Dit alles moet een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van zorg. Op de website van de Nederlandse Patiënten Federatie kunt u hier meer over lezen.

 

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de positie van de cliënt te versterken en vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Hier vindt u informatie vanuit de rijksoverheid.

 

De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de bescherming van persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De AVG zorgt onder meer voor:
versterking en uitbreiding van privacyrechten;
meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
stevige en gelijke bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.Specifieke regels die gelden zijn:

Identificatieplicht: kopie of scan van uw identiteitsbewijs is verboden.

Als zorgaanbieder zijn we verplicht uw identiteitsbewijs te controleren, om te zien of die gegevens overeenkomen met het burgerservicenummer (BSN). Wanneer uw kind nog geen identiteitsbewijs heeft, zult u deze moeten aanvragen. Wij moeten kunnen aantonen dat we aan de identificatieplicht hebben voldaan. Daarom noteren we de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs in onze administratie. Een kopie of scan maken mag niet.


Regeling publicatie wachttijden:

Zorgaanbieders binnen de ambulante GGZ zijn verplicht hun wachttijden op hun website te plaatsen. Wat moet de zorgaanbieder op zijn website over de wachttijden vermelden:

- Aanmeldingswachttijd: dit is de wachttijd van het moment dat de cliënt contact opneemt  in dat de zorgaanbieder deze berekent aan de hand van het afsprakenregister uitgaan de van de derde afspraakmogelijkheid voor een realistisch beeld.

- Behandelingswachttijd: dit is de wachttijd vanaf het moment van intake tot aan de start van de behandeling. Dit is voor alle behandelingen van de zorgaanbieder een gemiddelde van de afgelopen twee maanden. De behandelingswachttijd wordt alleen vermeld als hier sprake van is.De Beroepscode

De Beroepscode voor Psychotherapeuten

De beroepscode is een onmisbare leidraad voor het beroepsmatig handelen van iedere psychotherapeut. Het is daarbij een informatiebron over wat je van de psychotherapeut mag verwachten in zijn professioneel handelen. Ook wordt er op de beroepscode getoetst wanneer er sprake is van een klacht.

De Beroepscode voor Psychologen.

Deze beroepscode is een leidraad voor het beroepsmatig handelen van de individuele psycholoog. Verder is het een informatiebron over wat van de psycholoog in het algemeen kan worden verwacht en verlangd, voor al degenen die te maken hebben met het professioneel handelen van de psycholoog. Ten slotte dient de beroepscode als maatstaf waaraan het handelen van de psycholoog wordt getoetst naar aanleiding van een ingediende klacht.

 

Kwaliteitsstatuut P.J.M. Hermelink