Welkom bij Almelose Eerstelijns- en Psychotherapiepraktijk                                                                                                (Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ)
/

 

Rechten en plichten van de psychotherapie
De psychotherapeut is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze zijn formeel vastgelegd in de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. (zie voor meer informatie www.nvvp.nl).

Hieronder vatten we de belangrijkste punten samen. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook kunt u meer informatie vinden op de website van NVVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie): www.nvvp.nl 

Geheimhouding van uw gegevens
De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij kan dus alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. De vrijgevestigde psychotherapeut is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw behandelaar te overleggen. Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij de LPGGz via www.landelijk-platformggz.nl. Uw zorgverzekeraar mag bij hoge uitzondering uw dossier inzien, bijvoorbeeld in geval van ondeugdelijke declaraties. De psycholoog/psychotherapeut mag voor het overige alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Hij heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben. 

Betalingsvoorwaarden
De NVVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) heeft betalingsvoorwaarden voor haar leden opgesteld. Wij hebben ons hieraan geconformeerd. Indien gewenst kunt u een afschrift ontvangen. 

Afmelding
Mocht u een afspraak willen annuleren, doet u dit dan minstens 24 uur van tevoren. Afspraken die korter van tevoren worden afgemeld, moeten wij in rekening brengen. Het bedrag dat wij u in rekening zullen brengen bedraagt €55,00. Dit geldt ook voor annuleringen door overmacht, bijvoorbeeld ziekte. Binnen 24 uur kunnen wij de tijd die voor u is gereserveerd niet meer inplannen voor andere cliënten. U kunt u telefonisch afmelden. Bij afwezigheid dient u het antwoordapparaat in te spreken. 

Recht op informatie
De psychotherapeut is verplicht u te informeren over wat hij denkt dat er met u aan de hand is. Hij moet met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. De psychotherapeut zal u ook vertellen hoelang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De psychotherapeut zal ook het verdere verloop van de behandeling met u blijven bespreken. De psychotherapeut mag niets voor u verzwijgen, tenzij de informatie te belastend zou zijn voor u. Hij moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega. 

Beëindiging therapie
Mocht u de therapie voortijdig willen beëindigen, verzoeken wij u dit in een persoonlijk gesprek te doen.   


Intervisie en waarneming
Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat om de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en is verplicht vanuit de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten. 
De intervisie wordt regionaal geregeld. Dit betekent dat er met collega-psychotherapeuten overleg plaatsvindt over de behandeling van cliënten. Er is een regeling voor waarneming.


Beroepscode
Psychotherapeuten dienen zich te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (zie www.lvvp.info en www.psychotherapie.nl). 

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegevens na schriftelijke toestemming.

De geheimhoudingsplicht is o.m. geregeld in de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten (zie www.lvvp.info of www.psychotherapie.nl) en de Wet van Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). 

Klachtbehandeling kan, indien een gesprek over de klacht met ons niets oplevert, plaatsvinden via de klachtencommissie van de LVVP (zie www.lvvp.info). Psychotherapeuten vallen sinds de inwerkintreding van de Wet BIG tevens onder het publiekrechtelijk tuchtrecht. 


Mocht u de therapie voortijdig willen beëindigen, verzoeken wij u dit in een persoonlijk gesprek te doen.