Welkom bij Almelose Eerstelijns- en Psychotherapiepraktijk                                                                                                (Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ)
/

 

Vergoeding

De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de
Zorgverzekeringswet, mits er een DSM-stoornis wordt vastgesteld, die onder de verzekerde zorg valt en er een verwijsbrief van de huisarts is.

Voor een behandeling die valt binnen de gespecialiseerde GGZ geldt dat deze, met uitzondering van een aantal diagnoses zoals bij voorbeeld aanpassingsstoornissen  in principe onbeperkt vergoed wordt vanuit de basisverzekering en gedeclareerd wordt in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar gestuurd. Voor behandelingen die langer dan een jaar duren, geldt dat na één jaar een factuur wordt gestuurd. Daarna wordt een nieuwe DBC geopend.
Voor een behandeling die valt binnen de generalistische basis GGZ geldt dat hooguit 12 sessies worden vergoed. De huisarts heeft bij de doorverwijzing ingeschat dat dat ook voldoende zal zijn. 
De kosten voor een behandeling binnen de GGZ vallen onder het eigen risico. Het wettelijk verplichte eigen risico wordt door de zorgverzekeraar op de vergoedingen in mindering gebracht.

Wij hebben bijna met alle zorgverzekeraars een contract. De zorgverzekeraars hebben echter een budget ingesteld. Dit kan betekenen ik gedurende het jaar geen ruimte meer heb binnen uw verzekeraar. Dit zal met u bij de aanmelding besproken worden. 

Voor behandelingen van jongeren onder de 18 jaar heb ik geen contracten afgesloten en komen daardoor niet voor vergoeding in aanmerking.

Niet verzekerde zorg
In 2014 zijn er een aantal klachten waarvan de behandeling niet meer vergoed wordt vanuit het basispakket. Deze behandelingen worden aangeduid met de term “niet verzekerde zorg”. Enkele regels voor de niet verzekerde zorg:

  • Klachten die niet voorkomen in de DSM V komen niet voor vergoeding in aanmerking
  • Sommige klachten die wel in de DSM V worden genoemd, zoals partner – relatie problemen, rouw en aanpassingsstoornissen worden ook niet vergoed.
  • Er zijn uitzonderingen van toepassing. Heeft een persoon een depressieve stoornis en is deze niet te behandelen zonder eerst  relatieproblemen te behandelen, dan kan de behandeling van het relatieprobleem wel vergoed worden.Voor het melden van klachten over uw zorgverzekering kunt u terecht bij Meldpunt Consument & Zorg op www.npcf.nl  

Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) dient u zelf te betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen 'no show' meer. Er wordt daarvoor een bedrag van € 50,00 bij u in rekening gebracht.
 

Wat is een DBC?
Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie).Zie voor een overzicht de website van de lVVP: www.lvvp.info   of  www.kiesbeter.nlwww.kiesbeter.nl.

Wanneer u zich aanmeldt bij een zorgaanbieder wordt eerst onderzoek gedaan, er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het daar met de zorgaanbieder over eens bent, wordt de behandeling gestart en na korte of langere tijd afgerond. De zorgaanbieder noteert uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, of medicatie, of een test enz. Als de behandeling afgerond wordt, sluit de zorgaanbieder de DBC af en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maakt de zorgaanbieder een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1 Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2 Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3 De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4 Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5 Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de psychotherapeut de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht.

Artikel 6 Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso¬kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8 Bij betalingsachterstand is de psychotherapeut gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.